Verslagen

Op deze pagina vind u openbare verslagen van beraadslagingen van het bestuur en commissies.

Verslag Algemene Vergadering van 8 november 2022

In haar openingswoord heette Lilianne van der Ha (vicevoorzitter) 54 aanwezigen van harte welkom en haalde de problemen van deze tijd aan: Corona, de oorlog in Oekraïne,  de gestegen kosten van dagelijkse boodschappen, autobrandstof en energie.
Ook wees zij op het belang van positief denken, het dankbaar zijn om ouder te worden en het jong zijn los te kunnen laten, het belang van goede mobiliteit met een bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer en aandacht voor de veiligheid van E-bikes.
De overweging met als thema: maak het vooral niet te ingewikkeld werd uitgesproken door George de Vijlder.
Het verslag van de AV d.d. 19-04-2022 werd doorgenomen en met enkele tekstuele aanpassingen vastgesteld.

De huidige ontwikkelingen binnen de Unie KBO werden toegelicht.
Per 1 januari 2023 treden 4 provinciale bonden, t.w. Noord-Holland, Limburg, Gelderland en Overijssel uit de Unie, hetgeen voor de Unie een verlies oplevert van 80.000 leden. De overige bonden willen samen met de PCOB toewerken naar één vereniging. Aan de basis hiervan ligt de lokale afdeling, die zich bezig houdt met gemeentelijke belangenbehartiging, activiteiten voor senioren, ondersteuning van individuen (HUBA’s enz.) en ontwikkeling van lokale netwerken.
Landelijk biedt deze vereniging als voordeel voor de leden: het magazine, ondersteuning door vrijwillige ouderenadviseurs, HUBA’s en de Academie.
Om de slagkracht van de nieuwe vereniging te vergroten wordt een nieuwe structuur voorgesteld t.w.: één bestuur, één ledenraadslid, persoonlijk rechtstreeks landelijk lid en daarnaast afdelingslid, één contributiesysteem en één ledenadministratie en een provinciaal platform. Hierover is momenteel nog geen besluit genomen, maar een en ander wordt verder uitgewerkt op thema,  in kleine werkgroepen.
De 4 uittredende bonden vragen teruggave van een deel van het opgebouwd vermogen. Of dit mogelijk is/moet wordt juridisch uitgezocht. We horen hierover de komende maanden meer zodra een uitgekristalliseerd plan kan worden voorgelegd.

NieuwsFlitZ lezersenquête

Vervolgens werd door Jan van den Boom de enquête NieuwsFlitzZ toegelicht. De special met de uitslagen (NieuwsFlitZ 182) ontvangen de afdelingen ter doorzending naar de ongeveer 2800 mailadressen. De leden van de werkgroep PR en communicatie zijn zeer tevreden over de uitkomst van de enquête en men gaat dan ook zeker op dezelfde voet verder.
9 maart 2023 wordt door commissie kaderbeleid en de werkgroep website een vervolg op de eerder gehouden workshop website gehouden. Daarover later meer.

Het werkplan 2023 werd voor kennisgeving aangenomen en uitgereikt.

Het contributievoorstel 2023 werd aangenomen, hetgeen betekent dat voor 2023 wederom eenmalig een korting wordt verleend van € 2,50 per lid. De begroting 2023 werd vastgesteld.

Bestuur

Invulling vacature voorzitter KBO-Zeeland is, hoewel 31 contacten zijn geweest, tot heden nog niet ingevuld. Het voorstel van het bestuur om de huidige vice voorzitter Lilianne van der Ha te benoemen als voorzitter werd met algemene instemming aangenomen. Hierdoor ontstaat binnen het DB de vacature vicevoorzitter, waarvoor kandidaten zich kunnen aanmelden bij de secretaris. Verder was John Jansen aftredend en herkiesbaar als algemeen bestuurslid. Deze herbenoeming werd met algemene instemming aangenomen.

Als afsluiting van de AV verzorgde Dr. Hanna van Dijk, netwerk coördinator Genero een lezing over hun werkzaamheden. In Genero werken organisaties uit Zuidwest Nederland samen om zorg en welzijn voor ouderen te verbeteren. Zij helpen bij het oplossen van knelpunten die ouderen, hun naasten of zorgprofessionals signaleren. Zij ontwikkelen verbeterinitiatieven, delen kennis over effectieve ouderenzorg en ondersteunen de implementatie daarvan. Ook realiseren zij ontmoetingen tussen allerlei partijen in de ouderenzorg. Dit alles met en voor ouderen. Een kopie van de PowerPointpresentatie is aan te vragen bij de secretaris George de Vijlder.

Jaarverslag 2021