Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar

Secretaris KBO Zeeland

|

Het bestuur van KBO-Zeeland is op zoek naar een enthousiast vrijwilliger (m/v) die bereid is de functie van secretaris van het bestuur op zich te nemen. De huidige secretaris is na 2 bestuurstermijnen aftredend per 15 april 2020 en stelt zich niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn, waardoor per die datum een vacature ontstaat.

Het bestuur van KBO-Zeeland verwacht van een belangstellende vrijwilliger :

-dat hij/zij de beginselen van KBO-Zeeland waaronder de zorg om elkaar en de solidariteit met elkaar onderschrijft ;

-dat hij/zij de ondernomen activiteiten om te komen tot een nauwe samenwerking met de ouderenorganisatie PCOB steunt en

-bereid is samen met de overige bestuursleden de belangen van alle Zeeuwse senioren te behartigen.

Het takenpakket van de secretaris bestaat o.a. uit :

-het organiseren van de vergaderingen van het bestuur van KBO-Zeeland (Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en Algemene Vergadering van leden), dwz opmaken agenda en uitnodiging, produceren vergader-beleidsstukken en na afloop het uitwerken van de actiepunten (het bestuur beschikt over een notuliste voor de genoemde vergaderingen) ;

-het opmaken van een jaarlijks bestuurlijk werkplan KBO-Zeeland met aandacht voor de relatie met het landelijk werkplan van het bureau KBO-PCOB te Utrecht ;

-het jaarlijks verzorgen van een jaarverslag KBO-Zeeland waarin naast de bijdrage van de bestuurlijk secretaris zelf tevens de bijdragen van commissies en werkgroepen en de 4 Kringen van KBO-Zeeland worden verwerkt;

-het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van KBO-Zeeland in bestuurskwesties ;

-het beschikbaar zijn voor de beantwoording van vragen van KBO-leden en het doorverwijzen naar instanties/personen waar zij voor verdere ondersteuning terecht kunnen ;

-het als bestuurslid mede vertegenwoordigen van KBO-Zeeland in de Kringvergaderingen (2x per jaar) die worden gehouden ter voorbereiding op de Algemene Vergadering van leden ;

-het zo nodig met de voorzitter vertegenwoordigen van KBO-Zeeland in de ledenvergaderingen van Unie KBO/KBO-PCOB.

De vervulling van de secretariaatsfunctie vergt gemiddeld 15 uur per week uitgaande van 10 werkbare maanden op jaarbasis.


Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij :

de voorzitter van KBO-Zeeland Wim Jansen ( tel 06 51273650 / e-mail : jansenwfm@gmail.com of

bij de huidige secretaris Ron Nuytinck ( tel 0113 231781 / e-mail : r.nuytinck@planet.nl


Terug naar overzicht

Solliciteren?

Neem contact op met onderstaand persoon of solliciteer direct via het sollicitatieformulier.

Naam Wim Jansen
Telefoon 06-51273650
E-mail jansenwfm@gmail.com