Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar
Belangenbehartiging

De KBO behartigt de belangen van de leden in alle geledingen van de maatschappij.

Europees:
Op Europees niveau behartigt de Unie KBO de belangen van haar leden. 
Denk hierbij aan de harmonisatie van allerlei regelingen binnen Europa, met name de maatregelen welke de inkomenspositie van de ouderen benvloeden. De AOW in de toekomst en de medezeggenschap in de pensioenfondsen.

Nationaal:
Op landelijk niveau behartigt de Unie KBO de belangen van haar leden.
Door het individueel of gezamenlijk met de andere ouderenbonden maken van een vuist naar de overheid, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven behartigt de Unie op landelijk niveau de belangen van de senioren. De KBO wordt gehoord bij alle politieke partijen.
De Unie KBO ondersteunt de senioren door het openstellen van de gezondheidstelefoon en het aanbieden van juridische ondersteuning.

Provinciaal:
Op provinciaal niveau behartigt de KBO Zeeland de belangen van zijn leden.
Door vertegenwoordigd te zijn in het POSO (provinciaal overleg en samenwerkingsverband ouderenorganisaties) praten wij mee over alle zaken welke onze leden raken. Zoals wonen, vervoer, welzijn, ontspanning, educatie etc. etc. Tevens zit KBO als externe vertegenwoordiging programmaraad Zekatel en we spreken regelmatig met afgevaardigden van de provinciale staten van Zeeland.

Lokaal:
Op gemeentelijk niveau behartigt de plaatselijke KBO de belangen van zijn leden.
Door vertegenwoordigd te zijn in seniorenraden, WMO-raden en welzijnsorganisaties. Hierbij worden de belangen van de leden ook op plaatselijk niveau behartigd. Denk daarbij ook aan de uitvoering van de Bijstandswet en de regelingen van de Bijzondere Bijstand.

Ledenmagazine KBO PCOB:
Het magazine van de KBO PCOB, vol met interssante artikelen over zaken welke onze leden raken. 
Er komen actuele zaken aan de orde, er worden artikelen gewijd aan de zin van het leven, onze leden vertellen hun ervaringen en er wordt veel informatie, speciaal voor ouderen, geschreven.
Tienmaal per jaar wordt het ledenmagazine KBO PCOB gratis verspreid onder de leden.

Ouderenadviseurs:
U kunt gratis hulp vragen bij n van onze ouderenadviseurs over uiteenlopende onderwerpen. De ouderenadviseur informeert, adviseert, ondersteunt en begeleidt leden bij specifieke vragen in hun leefsituatie. Voorbeelden daarvan zijn: de wet voorziening gehandicapten, vervoersvoorzieningen (collectief  en individueel vervoer), aanschaffing van hulpmiddelen, b.v. rollator, middelen voor slechtzienden en slechthorenden, uitkeringen van de Bijstand of Bijzondere Bijstand voor senioren met een minimum uitkering, zorgvoorzieningen, huursubsidie, woningaanpassingen, de algemene nabestaandenwet voor weduwen, weduwnaars en wezen, pensioenen en zoekgeraakte pensioenen, kwijtschelding of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belasting, waterschaplasten en belangrijke vragen op sociaal en maatschappelijk gebied. Voor meer specifieke informatie verwijzen wij naar http://www.uniekbo.nl/belangenbehartiging/lokale-belangenbehartiging/#VOA  

Belastinginvulhulpen:
De Belastingservice is bedoeld voor leden van de ouderenbonden, met een AOW-uitkering en al dan niet een klein aanvullend pensioen. Het gaat om hulp bij de aangifte inkomstenbelasting en hulp bij het aanvragen of wijzigen van de huur- en/of zorgtoeslag. Ook deze dienst is gratis, al mag men rekening houden met een vergoeding voor gemaakte kosten wegens vervoer en b.v. kopieerwerk.

Voordeelactie KBO:
Hierdoor krijgen de leden aantrekkelijke kortingen op bijvoorbeeld telefonie, zorgverzekering en vele andere aantrekkelijke aanbiedingen.
Kijk hiervoor in de Nestor.

De KBO is de plaats waar mensen elkaar ontmoeten en zich prettig voelen, waar men samen het leven beleeft en lief en leed deelt.

De slogan van KBO Zeeland luidt dan ook:  KBO Zeeland, "Echt iets voor U 

Interesse ? 

En u wilt zich als lid van onze unieke organisatie aanmelden klik hier of u wilt meer informatie klik dan hier